Dénia pide que el puerto sea autónomo

Dénia pide a la Generalitat que el puerto sea autónomo a través de una moción.

Els regidors sotasingants, en representació del grupos polítics municipals presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 En les darreres dècades s’han anat realitzant moltes actuacions en el port de Dénia que tenen conseqüències importants en l’estructura socio-econòmica i medioambiental de la ciutat, sense que l’Ajuntament haja pogut participar en aquesta pressa de decisions que afecten directament al desenvolupament del nostre territori.

El canvi de fisonomia i modernització del port de Dénia ha generat en algunes ocasions conflictes innecessaris entre l’administració local i l’òrgan gestor del port que  podrien solucionar-se mitjançant el foment de la bona governança territorial a partir d’una autosuficiència financera més que demostrada pels ingressos que genera el port, en la que es garantiria la participació de la societat civil en les decisions que s’adopten en el nivell més pròxim a la ciutadania, fet que comportaria una major implicació en la gestió ordinària dels assumptes públics i sens dubte major eficiencia i eficacia en l’administració de les competencies portuaries.

 Som coneixedors que l’Avantprojecte  de  Llei  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera  i  d’organització de la Generalitat inclou una nova Disposició Addicional Tercera en l’article 55 que modifica la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, amb la següent redacció:

“Noves formes de gestió dels ports de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  1. S’habilita al Consell per a que regule els supòsits i el procediment per a establir noves formes de gestió dels ports de titularitat de la Generalitat Valenciana.
  2. La nova forma de gestió es durà a cap, prèvia acreditació de les raons que justifiquen la seua creació, de forma permanent mitjançant la figura d’un Organisme Autònom.
  3. La iniciativa per a que la gestió d’un determinat port mitjançant aquesta forma partirà de l’entitat local en el que estiga el mateix, previ els estudis oportuns de la viabilitat favorable de la Conselleria competent en matèria d’Hisenda i Sector Públic.”

Aquesta disposició obri la posibilitat de soliticitar per part dels ajuntaments que així ho consideren, la creació d’un Organisme Autònom per a la gestió de determinats ports.

L’Ajuntament de Dénia, ja té clar la seua voluntat des de fa molt de temps. És una reinvindicació de ciutat el participar en la creació i gestió del port de Denia com a port autònom, i no requereix de cap solicitut posterior a la aprovació de la Llei per a impulsar per aquesta propia Llei de mesures,  la creació de l’Organisme Autònom per al port de Denia “DENIA PORT”.

Conscient de la voluntat expresada per la Generalitat Valenciana de crear un organisme autònom per a la gestió del port de Denia es comjunta, vol que aquest siga una realitat en esta llegislatura i no una promesa a cumplir en el futur, es per això que proposa, la creació del  organisme autònom “Dénia Port”, per a la gestió del port de Dénia, amb la participació del propi Ajuntament de Denia  i dels representants de la societat civil que tinguen realció amb el port de Denia, quedant adscrit  a la Conselleria competent en matèria de ports. I en conseqüència, es presenta per a l’aprovació del Plenari la següent

Moció

 L’Ajuntament de Dénia sol·licita i convida als grups parlamentaris en les Corts Valencianes per a que esmenen la Llei  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera  i  d’organització de la Generalitat en la seua Disposició Tercera afegint la creació del organisme autònom “Dénia Port”, per a la gestió del port de Dénia, quedant adscrit a la Conselleria competent en matèria de ports en el que participe l’Ajuntament de Dénia i representants de la societat civil, corresponent al Consell el seu desenvolupament estatutari i reglamentari el en el termini més aviat que siga posible i d’acord amb la voluntat de la ciutat.

L’Ajuntament de Dénia sol·licita als grups parlamentaris en les Corts Valencianes per a que la Llei  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera  i  d’organització de la Generalitat se incloga una Disposició Tercera (bis) amb el seguent tenor literal:

 

  1. Es crea l’Organisme Autònom “DENIA PORT”, per a la gestió del port de Denia, adscrit a la Conselleria competent en materia de Ports. El citat organisme autònom tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. Es regirà per allò disposat en la present Llei i per les normes reguladores del sector públic, i per les disposicions reglamentàries que es dicten en el desenvolupament de les mateixes.

 

  1. L’organisme autònom comptarà amb el patrimoni propi, integrat pel conjunt de bens i drets que lo siguen adscrits per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altra Administració Pública, així com els que, per qualsevol títol, poguera adquirir.

 

  1. El règim pressupostari, econòmic-financer, de comptabilitat i de control serà l’establit pels organismes autònoms en la normativa reguladora de la hisenda pública de la Generalitat.

 

  1. L’organisme autònom podrà comptar amb personal funcionari i laboral en tots els termes de la legislació reguladora sobre els empleats públics.

 

  1. Les competències que podrà exercir es determinaran en el Reglament pel que s’aproven els seus estatuts, i en tot cas, deuran estar enquadrats entre les assignades a l’administració portuària en l’article 4 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat Valenciana.

 

  1. Els citats estatuts estableixerán igualment la seua organització interna, així com l’estructura dels seus òrgans col.legiats, en els que deurà donar-se l’adequada participació a tots els sectors implicats.

 

L’Ajuntament de Dénia dona trasllat d’aquest moció a tots els grups parlamentaris en les Corts Valencianes davant la tramitació de la Llei  de  mesures  fiscals,  de  gestió  administrativa  i  financera  i  d’organització de la Generalitat com expresió de la voluntat d’una ciutat interesada i que ambiciona participar en la gestió del seu Port.

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies