I CONCURSO FOTOGRÁFICO # DÉNIAENFESTES


La alcaldesa, Ana Kringe, y el concejal de Fiestas, Paco Arnau, han presentado la primera edición del concurso fotográfico # DéniaEnFestes. La participación es muy sencilla: cualquier persona que se encuentre en Dénia durante la Festa Major en honor a la Santíssima Sang (del 7 al 15 de julio) podrá concursar compartiendo imágenes relacionadas con el espectáculo Bous a la mar (Fiesta de Interés Turístico Nacional) a través de las redes sociales.

En el caso de hacerlo a través de Facebook, deberá subir las fotografías al muro del Facebook del Ajuntament de Dénia www.facebook.com/ajuntamentdenia; si utiliza el Twitter, emitirá un tweet con un enlace a la foto que incluya el hashtag #DeniaEnFestes y, por último, puede realizar la foto y colgarla en Instagram incluyendo también en la descripción el hashtag #DeniaEnFestes. El plazo para compartir las fotografías en las redes sociales es desde el 7 de julio a las 8 de la mañana hasta el 20 de julio a las 22 horas.

Esta dinámica se seguirá también con las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Roc (del 13 al 16 de agosto), variando sólo el plazo en que los concursantes deben subir sus fotografías a Facebook, Twitter e Instagram, que será desde las 8 de la mañana del 13 de agosto hasta las 22 horas del 20 de agosto.

PREMIOS

Las bases del concurso establecen cuatro categorías: Premio a la mejor foto de Bous a la mar; premio a la mejor foto de Moros y Cristianos; Premio a la mejor foto de familia festera y un cuarto premio que otorgará el público.

Según ha detallado la alcaldesa, una vez finalizadas ambas fiestas, se recopilarán todas las fotografías que han participado en el concurso. Un jurado compuesto por cinco personas -fotógrafos profesionales y representantes del Ajuntament de Dénia y de ambas celebraciones- seleccionará entre 30 y 40 imágenes del total de las presentadas y éstas se publicarán en el muro del Facebook del ayuntamiento para que el público vote a su favorita.

Las votaciones del público se realizarán a través de la aplicación Easypromos (pinchando en “Me gusta”)del 10 al 25 de septiembre. De entre las cinco fotografías que reúnan mas “Me gusta”, el jurado seleccionará una como ganadora del Premio del Público, atendiendo a criterios de calidad, estética y ajuste a los parámetros del concurso. Este premio está dotado con un iPhone 4 y los correspondientes a las tres categorías restantes con una cámara fotográfica digital valorada en 180 euros.Las fotografías ganadoras y las finalistas se exhibirán en una exposición que será presentada durante el acto de entrega de premios.

BASES DEL CONCURSO:

Bases de la 1a Edició del Concurs Fotogràfic “DéniaEnFestes” Primera- Organització.

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Dénia organitza la “1a Edició del Concurs Fotogràfic “DéniaEnFestes», amb el propòsit de premiar a tots els amants de les festes locals i de la fotografia, així com difondre les festes patronals i de moros i cristians mitjançant les xarxes socials.
Segona- Desenvolupament.
El concurs fotogràfic es desenvoluparà en tres etapes:
1. Festa Major en honor a la “Santíssima Sang”:
Participaran en el concurs tots els usuaris que entre el 7 de juliol a les 8 hores i el 20 de juliol a les 22 hores, pugen fotografies relacionades amb els “Bous a la Mar” de la Festa Major, a les següents xarxes socials i amb les següents condicions:
a.Facebook: pujar la foto al mur de Facebook de l’Ajuntament de Dénia. www.facebook.com/ajuntamentdenia
b. Twitter: fer un Tweet amb un enllaç a la foto i incloure el Hashtag #DeniaEnFestes.
c. Instagram: fer una fotografia i penjar-la en Instagram incloent en la descripció el Hashtag #DeniaEnFestes.
2. Festes de Moros i Cristians:
Participaran en el concurs tots els usuaris que entre el 13 d’agost a les 8 hores i el 20 d’agost a les 22 h, pugen fotografies relacionades amb les festes de Moros i Cristians a les següents xarxes socials, amb les següents condicions:
a. Facebook: pujar la foto al mur de Facebook de l’Ajuntament de Dénia. www.facebook.com/ajuntamentdenia
b. Twitter: fer un Tweet amb un enllaç a la fotografia i incloure el Hashtag #DeniaEnFestes.
c. Instagram: fer una foto i penjar-la en Instagram incloent en la descripció el Hashtag #DeniaEnFestes.
1
Tercer- Categories a concurs.
S’estableixen quatre categories:
– Premi a la millor foto de “Bous a la Mar”. – Premi a la millor foto de “Moros i Cristians”. – Premi a la millor foto de “Família Festera”. – Premi del Públic. 1. Premi del Públic:
Una vegada finalitzades les dues festes, es procedirà a recopilar totes les fotografies que s’hagen inclòs en les xarxes socials esmentades. Entre totes les fotografies enviades pels participants, el jurat en seleccionarà un total de 30 fotografies. Aquestes es publicaran en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Dénia mitjançant l’aplicació Easypromos, podent rebre el vot del públic.
Les votacions del públic amb els “Me gusta” per a aquest premi s’inicien el 10 de setembre de 2012, en el moment de la publicació de les fotografies i conclouran el 25 de setembre, moment en el qual es realitzaran les captures de pantalla, sent el justificant vàlid com a prova testimonial.
De entre les cinc fotografies que reunisquen més “Me gusta”, el jurat seleccionarà la millor (atenent a criteris de qualitat, estètica, ajustar-se als paràmetres del concurs,…) com a guanyadora del «Premi del Públic».
2. Resta de categories:
Els premis a la millor foto de “Bous a la Mar”, millor foto de “Moros i Cristians” i millor foto de “Família Festera” seran elegides pel jurat constituït a l’efecte.
3. Premis: – Premi del Públic: telèfon mòbil iPhone 4.
– Premi “Bous a la Mar”: càmera fotogràfica digital valorada en 180’00 € (cent vuitanta euros).
– Premi Moros i Cristians: càmera fotogràfica digital valorada en 180’00 € (cent vuitanta euros).
– Premi Família Festera: càmera fotogràfica digital valorada en 180’00 € (cent vuitanta euros).
2
Quart- Jurat.
Un jurat constituït per cinc persones composat per fotògrafs professionals i representants de l’Ajuntament de Dénia i de l’àmbit fester, decidirà per majoria les fotografies guanyadores en cadascuna de les categories proposades. El jurat decidirà sobre qualsevol incidència sobrevinguda de forma inapel·lable.
Quint- Participació.
– De totes les fotos descarregades el jurat designat elegirà les millors, que passaran a participar en la definició del concurs.
– Es contactarà amb cadascun dels fotògrafs participants elegits per a la definició del concurs, mitjançant la xarxa social elegida per a concursar. Una vegada s’haja contactat amb ells, se’ls enviarà les bases del concurs per a la seva acceptació. En cas de no ser tornades signades o acceptades, en un termini de temps pendent d’establir, la fotografia no participarà en el concurs.
– L’Organització no es responsabilitza dels problemes tècnics derivats de la utilització de la plataforma Facebook, Twitter o implicats en l’esdeveniment.
– Els premis no estan subjectes a canvi, no podent ser canviable per un altre premi ni pel seu equivalent en metàl·lic.
– L’Organització comprovarà i validarà tots els perfils dels votants per a garantir la seva autenticitat. Qualsevol concursant que la Organització considere que està utilitzant perfils falsos o pàgines d’intercanvis de vots, serà expulsat del concurs.
– Es premiarà als guanyadors en un acte d’entrega de premis que es celebrarà en el lloc i data comunicada por la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Dénia, en les setmanes posteriors a la “1a Edició del Concurs Fotogràfic DéniaEnFestes”.
– El jurat podrà declarar deserts aquells premis en els quals considere que no s’ha arribat al nivell suficient en els treballs presentats.
– El veredicte del jurat es inapel·lable. – Un mateix participant no podrà obtenir més d’un premi.
– Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Dénia, no podran participar en el concurs.
Sexta- Drets d’autor.
– Els participants en la “1a Edició del Concurs Fotogràfic #DéniaEnFestes»
3
consenten expressament, que les fotografies remeses per a participar en aquesta prova, siguen utilitzades per l’Organització a efectes de promoció, sense que això supose pagament de cap contraprestació als autors. Aquestes podran ser difoses i reproduïdes en qualsevol suport, àmbit geogràfic o per qualsevol mitjà, sense limitació temporal o espacial, amb una finalitat promocional, informativa i publicitària del destí “Dénia”.
– S’entendrà que s’ha produït a favor de l’Ajuntament de Dénia una cessió dels drets d’explotació sobre les mateixes, sempre sota consentiment previ de l’autor.
– En cas de ser necessària la modificació de la imatge, caldrà consultar-ho amb l’autor.
– La cessió dels drets d’explotació a favor de l’Ajuntament de Dénia sobre les esmentades fotografies i imatges, es produirà per tot el temps en el qual els drets subsistisquen, d’acord amb allò previst en la legislació de la propietat intel·lectual vigent en cada moment, amb un abast territorial il·limitat i per a la seva explotació mitjançant qualsevol suport i mitjà de difusió.
Sèptima- Responsabilitat legal.
La participació en el concurs implica l’acceptació expressa i sense reserves ni condicions, de les presents bases. Els participants accepten les presents bases, així com la interpretació que de les mateixes duga a terme l’Organització.
Octava- Exempció de responsabilitat.
L’Organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que poden sofrir els participants en la persona dels concursants i/o acompanyants, propis o a tercers, ni en els equips o material que utilitzen en el desenvolupament del concurs fotogràfic.
Novena- Protecció de dades.
En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de la Regidoria de Festes (Plaça de la Constitució, 10. Dénia), amb la finalitat de gestionar el concurs, i es tractaran conforme a les disposicions de la Llei de protecció de dades. Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades, mitjançant la remissió d’un correu electrònic adreçat a la següent adreça de correu electrònic: festes@ayto-denia.es
4