La Junta Local Fallera de Dénia obri el termini de inscripció per a presentar les candidatures de President

La Junta Local Fallera de Dénia obri el termini de inscripció per a presentar les candidatures a President de la Junta Local Fallera en aquest comunicat:

Per la present, se vos comunica que queda obert el termini de presentació de candidatures a President de la Junta Local Fallera,  fins al dia 3 d’abril. En cas d’haver-hi més d’una candidatura, tal com marca el Reglament Faller de Dénia, s’obriria un termini de deu dies naturals de campanya electoral, fins al 13 d’abril, realitzant la votació el diumenge 14 d’abril. Els candidats tindran que remetre un escrit a secretari@fallesdenia.com. A continuació relacione els articles del Reglament relacionats amb l’elecció de President:

CAPITOL III, PRESIDENT: ELECCIONS

Article 41.

La convocatòria d’eleccions a President de la JLF, la realitzarà el Secretari General en un termini no superior a set (7) dies hàbils, després de la finalització de cada legislatura o de la renuncia del President actual.

Article 42.

Per a ser aspirant a President de la JLF, haurà de ser major d’edat i haver estat censat con a faller gran a Dénia un mínim de set (7) anys consecutius o deu (10) alterns i haver estat en actiu con a mínim el darrer exercici faller.

Article 43.

El President de la JLF serà elegit per votació lliure i universal, dels fallers majors de divuit (18) anys censats en el mateix exercici faller(any) de la convocatòria d’eleccions.

Article 44.

El president de cada comissió no podrà presentar candidatura per la Presidència de la JLF. Tots aquells que ocupen càrrecs en les seues respectives comissions podran presentar-se a president o ser elegits membres de la JLF, però en cas de ser escollits deuran abans de prendre possessió del seu nou càrrec, presentar la renuncia per escrit de tots ells, a les seues respectives comissions.

Article 45.

a)La candidatura oficial només constarà el president. La resta de components de la junta seran elegits directament pel president.

b) El termini de presentació de candidatures a President de la JLF, serà de quinze (15) dies naturals a partir de la convocatòria de les eleccions.

Les eleccions es celebrarà el primer diumenge després de la finalització dels deu (10) dies naturals de campanya electoral, a contar des de la finalització del termini de presentació de candidatures anteriorment esmentat.

Article 46.

El període de duració del càrrec de President de la JLF, així com dels càrrecs que ell haja elegit, serà de quatre anys.

Article 47.
La convocatòria d’eleccions a President de la JLF es produirà al llarg de la setmana posterior al 19 de març.

Serà obligació dels membres de la JLF que finalitzen en el càrrec el organitzar l’acomiadament de les Falleres Majors que finalitzen també eixe any.

El president de Junta eixint serà president en funcions fins el dia que es nombre al nou president.

 

Article 48.

Durant el termini de presentació de candidatures i la campanya electoral, quedarà anomenada una Comissió gestora formada pel President, el Secretari General i el Tresorer de la JLF eixint, a excepció de que qualsevol d’ells presente candidatura en les noves eleccions, en aquest cas el substituiran en la gestora el delegat de comissions o incidències.

Esta comissió gestora no podrà prendre cap de decisió vinculant , ni determinant per al futur del pròxim president de la JLF.

En cas de que el president entrant crega que s’ha contravingut esta disposició, deurà de comunicar-ho en l’orde del dia de la Primera Assemblea Ordinària i exposar-se a votació per tal de ser anul·lada o ratificada la decisió anteriorment acordada dins del termini a que fem referència en aquest article.

Article 49.

En el cas de presentació d’una sola candidatura en el termini dels quinze (15) dies naturals abans esmentats; complit aquest termini el candidat únic deurà quedar directament anomenat com a President sense fer falta el període de campanya electoral.

Article 50.

La mesa electoral estarà constituïda per tres presidents de falles de l’exercici en vigor, el secretari de la JLF, mes una persona per cada candidatura que es presente a lliure designació del candidat a president.

Serà funció de la comissió gestora el nomenament dels presidents que es determinarà per sorteig, i el de major edat serà anomenat president de la taula electoral.

Cada candidatura anomenarà el seu representant en la taula electoral abans dels quinze (15) dies de finalització de la presentació de candidatures per mitja de escrit remés a la comissió gestora.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *